شماره جدید «برگ فرهنگ» - فصلنامه مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران – که پس از 5 سال وقفه، مردادماه 1396 منتشر شده بود، به‌صورت الکترونیکی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

این شماره از فصلنامه مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران به موضوع «کارکرد دانشگاه» اختصاص دارد. گفتنی است، نخستین شماره «برگ فرهنگ» آبان سال 1378 منتشر شد و اکنون شماره جدید آن انتشار یافته است. اولویت این فصلنامه، بررسی تمامی مباحث و موضوعات مربوط به فرهنگ دانشگاهی شامل آموزش، پژوهش، مباحث تربیتی، موضوعات فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی بوده است.

«برگ فرهنگ» رو به سوی دانشگاه نسل سوم دارد که مبتنی بر مسئله‌محوری، آسیب‌شناسی و روحیه انتقادی است که همگی معطوف به ارائه راهکارهای واقعی متناسب با فضای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خواهد بود. علاقه‌مندان می‌توانند نسخه چاپی این نشریه را از فروشگاه‌هاى انتشارات دانشگاه تهران تهیه کنند.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

دوره انتشار
فصلنامه